ÁSZF


Roico Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cégjegyzékszám: 13-09-203302)

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. szeptember 1. napjától

I. Preambulum

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Roico Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 10., Cégjegyzék száma: 13-09-203302, Adóazonosító: 25099423-2-13) (továbbiakban: „Roico Net Kft.”, vagy „Vállalkozó”) által biztosított rendszergazda szolgáltatás, szerverüzemeltetés, rendszerintegráció, infrastruktúra tervezés, DevOps, virtualizáció, cloud építés, cloud migráció, support és egyéb információtechnológiai szolgáltatás során felmerülően a Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF-nek minden esetben elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó és a Megrendelő között egyedileg létrehozott Projektszerződés, egyedi megrendelés, vagy egyéb olyan szerződés, mely az ÁSZF rendelkezéseit irányadónak, Felek által elfogadottnak tekintik.

II. Fogalmak

Jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben előforduló szavak és kifejezésék a következő jelentéssel bírnak:

2.1. Vállalkozó adatai

Név: Roico Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 10.

Cégjegyzékszám: 13-09-203302

Adószám: 25099423-2-13

Weboldal: https://intraninja.com/

                 https://www.devopshaz.hu/

                 https://www.roico.net

2.2. Vállalkozó elérhetősége

A Szolgáltató ügyfélszolgálata nyitvatartási időn belül az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre.

Nyitvatartási idő: munkanapokon (hétfő-péntek) 09:00-17:00

Telefonszám: +361 490 0444

Email cím: info@roico.net

E ügyfélszolgálat: https://my.roico.net

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 10.

2.3. Fél vagy Felek

Az ÁSZF vonatkozásában a Vállalkozó és a Megrendelő külön-külön, mint „Fél”, együttesen, mint „Felek” szerepelnek.

2.4. Megrendelő

A Megrendelő az a természetes személy, jogi személy, aki megrendeli a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások egyikét, több szolgáltatás esetén azok összességét.

2.5. Igénylő

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Vállalkozó felé a Szolgáltatás megrendelése érdekében árajánlat-kérési és szerződéskötési szándékát fejezi ki.

2.6. Szolgáltatás

A Vállalkozó által teljesítendő feladat.

2.7. Információtechnológiai szolgáltatás

A Vállalkozó tételesen nem nevesített informatikai tevékenységhez köthető egyéb szolgáltatásai.

2.8. írásbeliség

írásbelinek tekintendő a Projektszerződésben, más Szerződésben vagy egyedi megrendelésben megjelölt e-mail címre küldött elektronikus üzenet is.

2.9. Szerződés

A Vállalkozó és Megrendelő között létrejött Projektszerződés, Felek által kötött egyedi megrendelés, Keretszerződés, egyéb szerződés, valamint jelen ÁSZF és a Felek megállapodása, beleértve annak összes mellékletét, valamint minden olyan okmányt, melyet a rájuk való utalás a jelen dokumentum részévé tettek.

2.10. Projektszerződés

A Megrendelő és a Vállalkozó a Szolgáltatás(ok) igénybevétele esetén Projektszerződést kötnek, amely a Szolgáltatások igénybevételének és a Felek jogviszonyának speciális és részletes feltételeit tartalmazza.

A Projektszerződés és az ÁSZF eltérése esetén az eltéréssel érintett rész tekintetében a Projektszerződés, míg az eltérést nem tartalmazó részek vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései az irányadóak a Felek jogviszonyára.

Az ÁSZF rendelkezése minden esetben kizárólag akkor irányadó, ha a Felek jogviszonyára azt a Felek kifejezetten irányadónak tekintik.

2.11. Átadás-átvételi eljárás

Az a folyamat, melynek során Megrendelő a Vállalkozó a Szerződés szerinti végső teljesítést vizsgálja, és annak Szerződésszerűsége esetén elfogadja.

2.12. Átadás-átvételi jegyzőkönyv

A Felek erre felhatalmazott képviselői által aláírt olyan dokumentuma, amely rögzíti az átadás-átvételi eljárás eredményeit, így különösen a feltárt esetleges hibákat, az azok kijavítására Megrendelő által adott póthatáridőket, továbbá tartalmazza a végső teljesítés Megrendelő általi elfogadását, illetve a Megrendelő általi teljesítés elfogadásának megtagadását.

2.13. Jelentéktelen hiba

A működésben megjelenő olyan korlátozott probléma, amely a Szolgáltatás használhatóságát lényegesen nem korlátozza.

2.14. Jelentős hiba

Olyan probléma, amely egy funkcionális folyamat modell szerinti működést akadályozza, de a folyamatkerülő úton a folyamat, a működés végrehajtható.

2.15. Súlyos hiba

Olyan kritikus probléma, mely gátolja használatot, vagy amely megakadályozza egy adott funkcionális folyamatot úgy, hogy az kerülő úton sem hajtható végre.

2.16. Bevizsgálás

A Megrendelő hibabejelentésétől számított 3 munkanapon belül a Vállalkozó a Szolgáltatást, illetve annak tárgyát technikai, működési szempontból – hibafeltárási és probléma megoldási célzattal – megvizsgálja.

2.17. Megoldási javaslat

A Bevizsgálási folyamat végén a Vállalkozó olyan Megoldási Javaslatot készít, mely a Megrendelő által jelezett hiba megoldását célozza.

2.18. Teljesítéshez szükséges információk

Azon Megrendelő által nyújtott információk, amelyek nélkül a Vállalkozó a Szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az számára aránytalan nehézségbe ütközne.

2.19. Szellemi alkotások

Vállalkozó által létrehozott vagy a Vállalkozó érdekkörében létrejött dokumentumok, elméleti és gyakorlati másmegoldások, szerzői jogi, illetve iparjogvédelmi védelem alá tartozó termékek.

2.20. Közreműködő(k)

A Szolgáltatás teljesítéséhez vagy azzal összefüggésben a Vállalkozó részéről igénybevett segítők, közreműködők, alvállalkozók együttes elnevezése.

2.21. MyRocio

A MyRocio alkalmazásán keresztül a Feleknek lehetősége van arra, hogy megrendeléseket, Szerződéseket hozzanak létre egymás között.

Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a MyRoico felületén ingyenes megnyithatja, letöltheti a közöttük létrejött Szerződések, megrendelések szövegét és a Felek által megtett nyilatkozatok tartalmát.

2.22. Eszköz

Rendszerint a Megrendelő tulajdonában álló, vagy a Vállalkozótól bérelt hálózati elem, illetve más berendezés.

2.23. Adatkezelési szabályzat

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, illetve a személyes adatok (esetleges) továbbítására vagy ilyen továbbítások sorozatára vonatkozó rendelkezések összessége.

2.24. Szoftver

Megrendelő a Vállalkozó tulajdonát képező, vagy a Megrendelő tulajdonában álló, de a Szolgáltatással érintett bérelt vagy virtuális elektronikus adatfeldolgozó berendezést működtető program.

2.25. Szerver

A Megrendelő a Vállalkozó tulajdonában vagy a Megrendelő tulajdonában álló, de a Szolgáltatással érintett berendezés, melyet bizonyos feladatok elvégzésére lehet használni.

2.26. Üzemeltetés

Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott, a Szerződésben meghatározott díj ellenében a Szolgáltatás időtartama alatt karbantartási, hibaelhárítási, ellenőrzési tevékenység összessége.

III. ÁSZF tárgya

3.1. Jelen ÁSZF tárgya a Szerződésben, egyedi megrendelésben, Projektszerződésben részletezett Szolgáltatások biztosítása, valamint a Felek jogviszonyának szerződéses rendezése.

IV. ÁSZF hatálya és közzététele

4.1. Területi hatály

A Vállalkozó a Szolgáltatásokat belföldi és külföldi Megrendelők részére fejleszti, nyújtja valamint értékesíti.

4.2. Időbeli hatály                                                          

Az ÁSZF időbeli hatálya megegyezik a Projektszerződés, Szerződés időbeli hatályával.

4.3. Tárgyi hatály

Az ÁSZF rendelkezése kiterjed a Vállalkozó által nyújtott azon Szolgáltatásokra, melyekre Felek Projektszerződésben az ÁSZF rendelkezéseit megállapodásuknál fogva irányadónak tekintik.

4.4. ÁSZF közzététele

Vállalkozó az ÁSZF szövegét mindenki számára egységes szerkezetbe foglalva frissíti és az internetes honlapjain, tárolható, megjeleníthető, nyomtatható módon ingyenesen letölthetővé, megnyithatóvá teszi. (Amennyiben az ÁSZF több nyelvre történő átfordítása során a magyar nyelvű és az idegen nyelvű szöveg között ellentmondás található, úgy a magyar nyelvű szöveg rendelkezései az irányadóak.)

4.5. ÁSZF módosításának elérhetősége

Az ÁSZF módosításai során, annak legutóbbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 45 nappal a Vállalkozó honlapjain ingyenesen letölthetővé, megnyithatóvá teszi.

4.6. Korábbi (nem hatályos) ÁSZF hozzáférhetősége

A Vállalkozó a hatályon kívül helyezett ÁSZF-ének szövegét internetes honlapjain 12 hónapig visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. A Vállalkozó a Megrendelő (indokolt) erre irányuló közvetlen megkeresése esetén az 12 hónapon túl hatályban volt ÁSZF-ének tartalmát a Megrendelő részére hozzáférhetővé teszi.

V. Árajánlat érvényessége

5.1. Az Igénylő igénybejelentése és Ajánlatkérése alapján a Vállalkozó által adott árajánlat érvényessége (a Vállalkozó eltérő rendelkezése hiányában) az árajánlat kibocsátásától számított 30 napig érvényes.

VI. Megrendelés

6.1. Igénybejelentő a Vállalkozó visszajelzéséig az igénybejelentését jogosult visszavonni.

6.2. Az kizárólag igénybejelentéssel és az Árajánlatkéréssel nem jön létre a Felek között Szerződés.

6.3. Szerződés megkötéséhez adatokat, nyilatkozatokat az Igénylő a Vállalkozó által biztosított elektronikus felület (MyRoico) használatával történő szerződéskötéshez (megrendeléshez) is megadhatja.

6.4. Megrendelő erre irányuló igénye, illetve a Felek erre irányuló megállapodása alapján a Vállalkozó lehetőséget biztosít és együttműködik a papír alapú Szerződés megkötésében.

6.5. A Szerződés megkötéséhez az Igénylő (e-mail útján) különösen az alábbi adatok megadására köteles:

 1. a) Igénylő neve
 2. b) Igénylő székhelye vagy lakcíme
 3. c) Igénylő cégjegyzékszáma, adószáma, nyilvántartási száma
 4. d) Szolgáltatás(ok) megnevezése
 5. e) Elérhetőség
 6. d) Igényelt szolgáltatás időtartama
 7. e) Igényelt szolgáltatás helye
 8. f) Nyilatkozat az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról
 9. e) Egyéb speciális adatok és nyilatkozatok

VII. Szolgáltatások létrejötte

7.1. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés

 1. a) minden Fél írásbeli aláírásának napján
 2. b) nem egy napon történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján
 3. c) a megrendelés MyRoico felületen történő véglegesítésének, aláírásának időpontjában

VIII. MyRoico alkalmazás használata (távollevők közötti szerződéskötés folyamata)

8.1. Az elektronikus úton megkötött Szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

8.2. MyRoico felületen a Vállalkozó biztosítja a Megrendelő részére a szolgáltatásnyújtásra irányuló Szerződés(ek) megkötésének és az egyedi megrendelések leadásának lehetőségét.

8.3. MyRoico felületet a Megrendelő az alábbiak szerint tudja igénybe venni és használni

a) Megrendelő amennyiben a Vállalkozó árajánlatát elfogadja és a szolgáltatását meg kívánja rendelni, úgy a Vállalkozó lehetőséget biztosít számára, hogy a Szerződés(ek) megkötését, nyilatkozatok megtételét, számlái áttekintését, valamint mindezen okiratok letöltését a MyRocio felületen kösse meg, fogadja el, töltse le.
b) Vállalkozó felé (e-mail) útján továbbítja a Szerződéskötéshez, megrendeléshez, számlához szükséges (Vállalkozó által kért) adatok, információk megjelölését.

c) A Vállalkozó a Megrendelő részére a MyRoico felület használata érdekében egyedi belépési azonosít és jelszót hoz létre, melyet a Megrendelő rendelkezésére bocsát.

d) A Megrendelő az első belépés alkalmával a Vállalkozó által biztosított jelszót a felület (biztonságos) használata érdekében köteles módosítani.

e) A jelszó módosítását követően a Megrendelő részére a MyRoico felület használata biztosított.

f) A „Szerződések Menüpont” alatt a Felek által előzetes egyeztetés alapján létrehozott megrendelések, Szerződések tervezete letölthető, megtekinthető.

g) A Szerződések, megrendelések tervezetének elfogadásával, és az oldalon történő aláírásával a Felek között a Szerződés létrejön.

h) A Szerződésekre irányadó ÁSZF rendelkezéseit a Megrendelő annak elfogadása előtt legördülő menüben áttekinti, megismeri. Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását az elfogadás gomb teszi lehetővé.

i) Az ÁSZF rendelkezéseinek későbbi megismerhetősége, letöltése a MyRoico felületen és a Vállalkozó honlapján is biztosított.

j) A Felek között létrejött Szerződés(ek), megrendelés(ek) tartalmát garanciális módon a Vállalkozó akként is visszaigazolja, hogy annak létrejöttét követő 1 munkanapon belül a létrejött Szerződést, megrendelést e-mail útján is elküldi a Megrendelő részére.

j) A 12 hónapnál régebben hatályon kívül helyezett ÁSZF-eket a Vállalkozó az erre irányuló megkeresés alapján továbbítja a Megrendelő/korábbi Megrendelő részére.

k) A Felek az esetleges Szerződésmódosításokat, megrendelés-módosításokat a MyRoico felületén a szerződéskötési folyamatra vonatkozó megállapítások szerint tehetik meg. A szerződésmódosítások elfogadása a MyRoico felületén a Felek által közösen kialakított tartalom szerint kerül meghatározásra és feltöltésre. A MyRoico oldalán történő szövegtervezet megfelelősége esetén a Megrendelő azt elfogadja és rendszerben aláírja. A szerződésmódosítás elfogadásáról, megkötéséről a Vállalkozó annak teljes tartalmi visszaidézésére alkalmas e-mailt továbbít a Vállalkozó email címére.

l) Esedékes és teljesített Számláit a Megrendelő a MyRoico felületen a „Számlák Menüpont” alatt megtalálhatja, letöltheti.

m) A Megrendelő a MyRoico felületen a „Projekt Menüpont” alatt tájékozódhat a tervezett projektekről, folyamatban lévő projektekről, blokkolt projektekről, törölt projektekről és az elvégzett projektekről.

n) A Megrendelő a MyRoico felületen a „GDPR Menüpont” alatt tájékozódhat a kezelt adatairól, azok helyesbítéséről, törléséről. A Megrendelő rendelkezhet adataival kapcsolatos felhasználhatóságának köréről, marketing célú megkeresések lehetőségéről.

o) A Megrendelő a MyRoico felületén tájékozódhat a projektekkel kapcsolatos statisztikai adatokról, azok állásáról, befejezett projektek számáról és egyéb informatív adatokról.

8.4. MyRoico felületen elérhető szolgáltatások

 1. a) Szerződéskötés
 2. b) Szerződések letöltése, tárolása
 3. c) Nyilatkozatok letöltése, megtekintése
 4. d) Megrendelések leadása
 5. e) Tárolt adatok megtekintése
 6. f) ÁSZF letöltése, megtekintése
 7. g) Számlák megtekintése, letöltése
 8. h) Adatkezelési szabályzat megtekintése, letöltése
 9. i) Statisztikai- és egyéb projektadatok megtekintése, ideértve az órakimutatást és a feladatok állapotát
 10. j) hibajegyek és bejelentések megtekintése és rögzítése

8.5. MyRoico felületen biztosított biztonsági rendelkezések

 1. a) Vállalkozó biztosítja a megkötött Szerződések, megrendelések változatlan tartalmú visszaidézhetőségét, letöltését
 2. b) A Vállalkozó a Megrendelő által megkötött Szerződés(ek)et, megrendeléseket, valamint azok módosítását – teljes terjedelemében – 1 munkanapon belül e-mail útján is megküldi a Megrendelő részére
 3. c) A Vállalkozó biztosítja a MyRoico rendszer zárt jellegét
 4. d) A Vállalkozó hozzáférhetővé teszi az adatkezelési szabályzatát
 5. e) A Vállalkozó hozzáférhetővé teszi az ÁSZF hatályos és 12 hónapon belül hatályon kívül helyezett rendelkezéseit

IX. Keretszerződés

9.1. A Felek úgy is köthetnek szerződést, hogy a Felek az együttműködésük feltételeit Keretszerződésben rögzítik és az egyes Szolgáltatások igénybevételére egyedi megrendelést tartalmazó úgyn. Projektszerződést hoznak létre. A Keretszerződésekre és a hatálya alá tartozó Projektszerződésekre az ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

9.2. Az egyedi Projektszerződésben nem szabályozott kérdésben a Keretszerződés rendelkezései az irányadóak.

9.3. Az egyedi Projektszerződésben és a Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

9.4. Az egyedi Projektszerződés és a Keretszerződés közötti ellentmondás esetén a Projektszerződés rendelkezései az irányadóak.

9.5. A Keretszerződés hatálya alá tartozhat egy vagy több egyedi Projektszerződés is. A Keretszerződés mindaddig hatályban marad, amíg az annak alapján megkötött Projektszerződés hatályban van.

9.6. A keretszerződés Felek által (bármely okból) történő megszüntetése maga után vonja a hatálya alá tartozó összes egyedi Projektszerződés megszüntetését.

9.7. Bármely egyedi Projektszerződés megszüntetése nem hat ki a többi egyedi Projektszerződésre, sem a Keretszerződésre.

9.8. A Keretszerződés hatálya alá tartozó határozott ideig tartó egyedi Projektszerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg.

9.9. Amennyiben a Keretszerződés és a Projektszerződés rendelkezései között ellentmondás található, úgy az adott rész vonatkozásában a Projektszerződés rendelkezései irányadóak.

9.10. A Projektszerződés a Keretszerződéssel együtt értelmezendő, azaz azon részek tekintetében, amiket a Projektszerződés nem szabályoz, arra a Keretszerződés rendelkezései az irányadóak.

9.11. Amennyiben a Felek szerződéses viszonyukra alkalmazni rendelik az ÁSZF rendelkezéseit, úgy amennyiben a Projektszerződés sem a Keretszerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy az ÁSZF szerződéses rendelkezései irányadóak a Felek jogviszonyára.

9.12. Amennyiben a Keretszerződés és az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás található úgy az ellentmondással érintett rész tekintetében a Keretszerződés rendelkezései irányadóak.

9.13. Amennyiben a Projektszerződés és az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás található úgy az ellentmondással érintett rész tekintetében a Projektszerződés rendelkezései irányadóak.

X. Felek együttműködési kötelezettsége

10.1. A Felek kötelesek a Szerződés(ek) fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a Szerződés(eke)t érintő lényeges körülményekről. Egyik Fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

Az a fél, aki tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

A Megrendelő a Vállalkozót késedelem nélkül írásban a Projektszerződésben megadott email címre történő levélküldés útján értesíti bármilyen, a megállapodott Szolgáltatások használati terjedelemben bekövetkezett változásáról, vagy annak módosítási igényéről.

A Megrendelő minden esetben köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Vállalkozó a tájékoztatását megkapta.

10.2. A Vállalkozó kapcsolattartónak tekint minden olyan személyt, akit a Megrendelő kapcsolattartás céljából mutat be, vagy a Projektszerződésben, Szerződésben e minőségben a Megrendelő oldalán a Felek megjelöltek.

10.3. A Vállalkozó nem vállal felelősséget olyan igénymegjelölésért, melyet a Megrendelő kapcsolattartója tévedésből, vagy félreértésből igényelt a Vállalkozótól.

10.4. Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó számára a munkavégzéshez szükséges Teljesítéshez szükséges információt és egyéb támogatást. A Megrendelő köteles átadni mindazon dokumentációt, amelyek a Vállalkozó számára a Szerződés(ek) teljesítése érdekében észszerűen szükségesek. A Megrendelő által átadott dokumentumok és információk helyességéért, felhasználhatóságáért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.

10.5. Megrendelő gondoskodik a Vállalkozó Közreműködőinek a munkavégzés helyszínére történő bejutásáról és a munkaterületen történő, a munkavégzéshez szükséges szabad mozgásáról és a munkavégzéshez szükséges körülményekről, amennyiben a munkavégzés helyszíne a Megrendelő által biztosított helyszínen történik.

XI. Szerződésekre vonatkozó közös rendelkezések

11.1. A Vállalkozó és a Megrendelő között megrendelés(ek), Szerződés(ek), Keretszerződés(ek), Projektszerződés(ek) létrejöhetnek a MyRocio felületén, illetve személyes szerződéskötés útján.

11.2. A MyRoico felületén létrejött Szerződés(ek)et, megrendeléseket a Felek írásban megkötött szerződésnek tekintik.

11.3. Az ÁSZF rendelkezéseit a Felek minden esetben közös egyeztetés követően igazolható módon elfogadják. Az ÁSZF elfogadásával a Felek jogviszonyára az ÁSZF rendelkezései irányadóvá válnak.

11.4. A Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni, ha a megkötött Szerződés a Megrendelőnek felróható okból az ÁSZF vagy a jogszabály rendelkezéseinek nem felel meg és a Szerződés megfelelő módosítására nincs mód.

11.5. A Megrendelő jogosult érdekmúlásra hivatkozással a megkötött Szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó a Szolgáltatás(ok) nyújtását a tervezett teljesítési határidőig nem kezdte meg.

11.6. Elállás jogát a Felek a másik félhez címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a elektronikus levélváltás, illetve a MyRoico felületén is gyakorolhatják. Az elállást tartalmazó elektronikus levél címzetthez történő megérkezésének igazolása a feladó Fél kötelezettsége.

11.7. Elállás esetén a Felek úgy tekintik mintha a Szerződés közöttük létre sem jött volna. Elállás esetén is kötelesek a Felek egymással elszámolni.

A Megrendelő elállása esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni a Vállalkozó köteles a (már) megfizetett díjakat legfeljebb az elállástól számított 30 napon belül visszatéríteni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által a részére átadott eszközöket a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

XII. Felmondás

12.1. A Felek eltérő rendelkezésének hiányában a határozatlan időre kötött Szerződés 30 napos határidővel rendes felmondás útján bármelyik Fél által felmondható.

12.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt bármely lényeges kötelezettségét megszegi, és a kötelezettségszegést – amennyiben kijavítható hibáról, vagy pótolható mulasztásról van szó, a Megrendelő által biztosított 5 napos póthatáridőn belül sem szünteti meg-, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Vállalkozó jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével 45 napot meghaladó késedelembe esik.

12.4. Amennyiben a Vis Maior esemény 30 naptári napnál hosszabb ideig áll fenn és ez érinti a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás teljesítését, bármely Fél jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal, indoklással, ajánlott tértivevényes levél útján felmondani (Felmondás Vis Maior Miatt).

XIII. Átadás-átvételi Eljárás

13.1. A Megrendelő a Vállalkozó által Szerződésszerűen leszállított termékeket, szolgáltatásokat, dokumentumokat átadás-átvételi eljárás során veszi át a Vállalkozótól.

13.2. A Megrendelő az Átadás-átvétel eredményéről teljesítési igazolást köteles kiállítani.

13.3. Megrendelő vállalja, hogy a Projektszerződésben, Szerződésben vagy a megrendelésben megnevezi a személyt, aki az átvételre nevében jogosult. A megjelölt kapcsolattartó jogkörének korlátozása a másik Féllel szemben csak (igazolt) írásbeli értesítést követően hatályos.

13.4. A Vállalkozó köteles késedelem nélkül tájékoztatni Megrendelőt, amennyiben adott Szerződésben és/vagy a feladat tervben foglalt teljesítési határidők bármelyike akadályba ütközik. Ennek során közölnie kell a késedelem okát, az annak megszüntetésére tett intézkedését, és a teljesítés módosított, várható időpontját.

13.5. Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni, amennyiben teljesítése, döntésének meghozatala, vagy egyéb személyi, tárgyi, financiális körülményei rárótt kötelezettségének teljesítését, illetve a projekt terv szerinti menetét akadályozzák vagy késleltetik. Közölni köteles az ennek megszüntetésére tett intézkedését és a zavaró körülmény elhárításának várható időpontját.

13.6. A Vállalkozó előteljesítésre Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában, illetve a Projektszerződés Szerződés vagy a megrendelés erre irányuló rendelkezése hiányban jogosult.

XIV. Szolgáltatás Átadás-átvétel folyamata

14.1. A Vállalkozó az üzembe helyezett Szolgáltatást készre jelenti, amelynek következtében a Szolgáltatás a Megrendelő rendelkezésére áll.

14.2. Amennyiben az üzembe helyezés részletes folyamatot tartalmaz, s így szükségessé teszi a rendszerek összehangolását, hosszabb ideig tartó telepítést, úgy az egyedi megrendelésben, Szerződésben az átadás-étvétel folyamata és időtartama részletesen meghatározható.

14.3. Amennyiben a Szolgáltatás természete ezt lehetővé teszi, úgy a Szolgáltatás a legkésőbb a teljesítés napján átadásra és aktiválásra kerül.

14.4. Amennyiben a Szolgáltatás aktiválása a Megrendelőnek felróható okból késik, úgy a Vállalkozó részéről határidő-mulasztás nem állapítható meg.

14.5. Amennyiben az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Vállalkozó a Szolgáltatást készre jelenti és aktiválja, abban az esetben akkor is jogosult a számla kiállítására, ha a Megrendelőt a Szerződésben megjelölt teljesítési véghatáridő napján (többszöri próbálkozás) ellenére nem érte el, ugyanakkor a Vállalkozó általa nyújtott Szolgáltatás a Megrendelő részére elérhetővé vált. A Vállalkozó ebben az esetben a Szolgáltatás elérhetővé tételét követő 6. munkanapon jogosult a számla kiállítására.

14.6. A fenti 14.5. pontban foglalt eset kivételével a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására.

14.7. Amennyiben a Szolgáltatás a Megrendelő szerint nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, annak átadását követő legkésőbb 5 munkanapon belül jogosult a létesítéssel kapcsolatos (indokolással ellátott) kifogását a Szolgáltatónál bejelenteni.

14.8. Amennyiben a Megrendelő a létesítéssel összefüggésben a számára nyitva álló 5 munkanapos határidőn belül nem jelent be kifogást, úgy a Vállalkozó a Szolgáltatást szerződésszerűen átadottnak tekinti és leghamarabb az átadástól számított 6. munkanapon számláját kiállítja, abban az esetben is, amennyiben a teljesítési igazolást a Megrendelő nem állítja ki és a teljesítéssel szemben kifogást sem emel.

14.9. Amennyiben a Felek abban állapodnak meg, hogy a Szolgáltatás átvételét a Megrendelőnek teljesítési igazolással kell igazolnia, úgy a Megrendelő az átadás-átvétellel egyidejűleg, azonban legkésőbb 5 munkanapon belül köteles annak kiállítására.

14.10. A Megrendelő a teljesítési igazolás kiadását szerződésszerű teljesítés esetén nem tagadhatja meg, nem támaszthat olyan feltételeket, melyeket a Szerződés, megrendelés, Projektszerződés vagy az ÁSZF nem tartalmaz. Amennyiben a Megrendelő a teljesítéssel szemben kifogást nem emel, a teljesítési igazolást nem állítja ki, úgy a fentieknek is megfelelően a Vállalkozó az átadástól számított 6. munkanapon jogosult a számla kiállítására és a Megrendelő részéről a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni.

XV. Megrendelő jogai, kötelezettségei

15.1. A Megrendelőt titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

15.2. Az adatvédelem és titoktartás a Megrendelő tagjait, alkalmazottait is terhelik.

15.3. A Megrendelő a Szerződésben foglaltakat és a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, annak tárgyát nem hozhatja harmadik fél tudomására – kivéve, ha arra bírósági, hatósági határozat, megkeresés vagy törvény kötelezi –.

15.4. Megrendelő titoktartási, adatvédelmi kötelessége a szerződés megszűnése, megszüntetése után is fennáll.

15.5. A Vállalkozó által végzett szolgáltatásokért Megrendelő köteles a megrendelésben, Szerződésben meghatározottak szerint a Vállalkozó részére díjat fizetni.

15.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a munkavégzéshez szükséges információt megadja és a teljesítéshez szükséges és könnyítő támogatást nyújtja a Vállalkozó részére. A Megrendelő átadja mindazon dokumentációt, amelyek a Vállalkozó számára a vállalkozási szerződés teljesítése érdekében észszerűen szükségesek.

15.7. Megrendelő gondoskodik a Vállalkozó szakembereinek a munkavégzés helyszínére történő bejutásáról és a munkaterületen történő, a munkavégzéshez szükséges szabad mozgásáról és a munkavégzéshez szükséges körülményekről, amennyiben a munkavégzés helyszíne a Megrendelő által biztosított helyszínen történik.

XVI. Jogszerű szoftverhasználat, hálózathasználat

16.1. Megrendelő a Vállalkozó tulajdonát képező, vagy a Megrendelő tulajdonában álló, de a Szolgáltatással érintett bérelt vagy virtuális szerveken kizárólag jogtiszta forrásból származó szoftvereket (továbbiakban: „Szoftver”) használhat.

16.2. A Megrendelő a Vállalkozó tulajdonában vagy a Megrendelő tulajdonában álló, de a Szolgáltatással érintett berendezésem (továbbiakban: „Szerver”) kizárólag jogszerű adattartalmat helyezhet el.

16.3. Amennyiben a Vállalkozó tudomására jut, hogy a Megrendelő jogellenes tartalmat helyezett el, vagy a jogellenes cselekményre használja a Szoftvert vagy a Szervert a Vállalkozó azonnali hatállyal megszünteti a Megrendelő és közötte fennálló Szerződéseket és Szolgáltatását a Megrendelő részére azonnali hatállyal felfüggeszti.

16.4. A Vállalkozó a Megrendelő részéről felmerülő jogellenes adattartalom, Szoftver és Szerver használat esetén felmerülő hatósági megkeresésre a Szoftvert és annak tartalmát a megkereső hatóság, különösen a rendőrség részére - a hatóság útmutatásának megfelelően – a hatóság részére átadja.

16.5. Amennyiben a Vállalkozó tudomására jut, hogy a Megrendelő a Vállalkozó Szoftverén keresztül bűncselekményt valósít meg, úgy a közöttük fennálló összes Szerződést, keretszerződést azonnali hatállyal a felmondja. Jelen pontban meghatározott esetben a Vállalkozó a szoftverhasználatot a Megrendelő részére elérhetetlenné teszi és a Szerveren fennálló összes adattartalom Megrendelő részére történő elérhetőségét megtagadhatja. A Vállalkozó ebben az esetben nem köteles az adattartalmak külön-külön történő vizsgálatára és annak egyes jogszerű tartalmának Megrendelő részére történő visszaszolgáltatására. Jelen esetben a Vállalkozó kizárólag az eljáró hatóságok rendelkezéseinek megfelelőn jogosult és köteles eljárni és az egyes adattartalmakat a Megrendelő részére az eljáró hatóságok rendelkezéseinek és utasításának megfelelően szolgáltatja vissza és ki a Megrendelő, illetve az eljáró hatóság részére.

16.6. A Megrendelő részéről kifejezetten tilos:

 • a hálózati erőforrásokkal visszaélni, és ezáltal a hálózat teljesítményét rontani, vagy a szolgáltatást más jogszabályt sértő módon használni,
 • tilos a hálózat irányelveit sérteni, veszélyeztetni,
 • bármely (más) számítógép hálózat biztonságát gyengíteni,
 • bármilyen hálózati helyre jogosulatlanul behatolni, vagy ezt megkísérelni, más felhasználó elérését jogosulatlanul használni, vagy a felhasználót korlátozni/megakadályozni jogosultsága használatában,
 • bármely hálózati eszköz működését szándékosan zavarni, számítógépes vírusokat szándékosan terjeszteni, vagy ezzel bárkit fenyegetni,
 • bármely hálózaton bűncselekményt megvalósító adattartalmat elhelyezni, vagy a hálózatot egyéb módon bűncselekmény megvalósítására, könnyítésére, felhívására, vállalkozására irányuló módon használni,
 • a szolgáltatáson keresztül másokat zaklatni, háborítani, zargatni, megfélemlíteni,
 • a szolgáltatást a szerzői, iparjogvédelmi jogok bárminemű megsértését eredményező tevékenység végzése céljával használni,
 • felhasználók adatait a hozzájárulásuk vagy törvényes ok hiányában gyűjteni, továbbítani, tárolni, kezelni,
 • a Vállalkozó hálózatát kéretlen elektronikus levelek küldésére használni,
 • a hálózatán keresztül versenyjogot sértő vagy más jogszabálysértő módon reklámozni vagy egyéb tevékenységet folytatni,
 • az e-mailek fejlécét szándékosan meghamisítani, törölni, felhasználói hozzáférés korlátozása céljával levélbombákat küldeni, “hólabda” levelezést folytatni Vállalkozó hálózatán keresztül.

16.7. Vállalkozó a hálózat biztonságát és működését negatívan befolyásoló tényezők elhárítása, megszüntetése, felfedése érdekében jogosult forgalomfigyelést végezni.

16.8. A Vállalkozó jogosult számlázási és biztonsági okokból Megrendelő adatforgalmára vonatkozóan rendszeresen adatokat rögzíteni.

XVII. Üzemeltetés

17.1. A Felek megállapodhatnak arról, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott díj ellenében a Szolgáltatás időtartama alatt karbantartási, hibaelhárítási, ellenőrzési tevékenységet végezzen a Megrendelő részére (továbbiakban: „Üzemeltetés”).

17.2. A Vállalkozó Üzemeltetés során munkaidőben a Megrendelő rendelkezése szerint hibaelhárítási, ellenőrzési, karbantartási feladatot lát el. A Megrendelő és a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott (többlet)díj megfizetése ellenében igényelheti, hogy a Vállalkozó (indokolt esetben) munkaidőn kívül hibaelhárítási, ellenőrzési és karbantartási feladatot is ellásson.

XVIII. Alvállalkozók

18.1. Vállalkozó – a Felek eltérő megállapodása hiányában – szabadon jogosult alvállalkozó igénybevételére. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az esetleges alvállalkozó(k), Közreműködő(k) tevékenységéért, ideértve a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkat is. Jogszerűen igénybevett Alvállalkozó teljesítéséért Vállalkozó úgy felel mintha azt maga végezte volna. Alvállalkozó jogszerűtlen igénybevétele esetén Vállalkozó felelős mindazon károkért is, melyek enélkül nem következtek volna be.

18.2. A Vállalkozó kizárólag azon alvállalkozó(k), közreműködő(k) bevonását köteles mellőzni, melyek személye ellen a Megrendelő kifejezetten írásban indokoltan tiltakozott.

XIX. Vállalkozó titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége

19.1. Vállalkozó külön törvény, rendelet alapján titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

19.2. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Vállalkozót és Közreműködőit a Szerződés(ek) megszűnése után is terhelik.

19.3. Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése során a közlést, személyes adatot, más adattartalmat kizárólag a Szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben ismerhet meg.

19.4. Jogszabályi rendelkezés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó a Szolgáltatás során tudomására jutott személyes adatot, közlést és más adatot harmadik személy részére nem teheti megismerhetővé, hozzáférhetővé.

19.5. Szolgáltató köteles a Szerződésben foglaltakat, valamint a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes adatot, közlést és más adatot bizalmasan kezelni, azok tartalmát a bíróság vagy hatóság megkeresése, határozatának kivételével nem teheti hozzáférhetővé.

19.6. Vállalkozó az adatok kezeléséről, megsemmisítéséről, helyesbítéséről és egyéb adatokkal összefüggő rendelkezéseiről külön Adatvédelmi szabályzatot készít és hozzáférhetővé tesz.

19.7. A Vállalkozó kezelésében lévő személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

19.8. A Vállalkozó az egyes adatok kezelésének helyét, idejét, a törlés és a helyesbítés módját, valamint az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket külön adatkezelési szabályzatban rendezi (továbbiakban: „Adatkezelési szabályzat”).

XX. Fizetési feltételek

20.1. A Megrendelő a Szerződés szerinti Szolgáltatások ellenértékeként Szerződés szerinti díjat tartozik a Vállalkozónak megfizetni.

20.2. A Vállalkozó a Felek külön erre irányuló megállapodása alapján a teljesítésre fordított munkaórájáról időnyilvántartást vezet.

20.3. A Vállalkozó számláját legkorábban – az ÁSZF-ben ismertetett kivételtől eltekintve – a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás kézhezvételekor állíthatja ki.

20.4. Megrendelő a jogszerűen kiállított számla ellenértékét a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Vállalkozónak a számláján feltüntetett bankszámlájára átutalással kiegyenlíteni. A fizetés teljesítésének napja az a nap, amikor a számla ellenértékét a Vállalkozó bankja a Vállalkozó bankszámláján jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.

20.5. Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme estén a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot követelhet. Vállalkozások közötti Szerződés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

20.6. Felek eltérő megállapodásának hiányában a vállalkozó díjak tartalmazzák a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során felmerült magyarországi utazási-, és szállásköltségeit, valamint mindennemű további költségét.

20.7. Amennyiben a Vállalkozó a feladatát részben vagy egészben külföldön látja el, úgy az ezzel kapcsolatban felmerült, indokolt utazási-, és szállásköltségeit a – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – Megrendelő köteles a Vállalkozó részére megtéríteni.

20.8. A díjak nem, vagy nem időben történő megfizetése esetén a Vállalkozó jogában áll a Szolgáltatást felfüggeszteni, illetve 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szerződést, Keretszerződést, megrendelést, Projektszerződést egyoldalúan megszüntetni.

20.9. A Felek eltérő megállapodásának hányában a díjak a szolgáltatási időszakra vonatkozóan az adott időszakra utólag fizetendők.

XXI. Díjak

21.1. Szerződések alapján nyújtott Szolgáltatásokért általában:

 1. a) egyszeri díjat
 2. b) rendszeres díjat
 3. c) igénybevétel alapján járó eseti díjat
 4. d) bérleti díjat

kell fizetni.

21.2. Szolgáltatás díja a Szerződésben, egyedi megrendelésben, Keretszerződésben vagy a Projektszerződésben kerül meghatározásra.

21.3. Rendszeres díjak esetében a fizetés ütemezése és gyakorisága a Szerződésben vagy az egyedi Megrendelésben kerül meghatározásra. Rendszeres díjak gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, éves rendszerességű.

21.4. Amennyiben a Felek a Szerződésben, megrendelésben abban állapodnak meg, hogy a Megrendelőnek a teljesítés megtörténtéről teljesítési igazolást kell kiállítania, úgy a Megrendelő köteles a teljesítéstől számított 5 munkanapon belül a teljesítési igazolás kiállítására vagy a teljesítés megtagadására, részbeni megtagadására.

21.5. Szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítés igazolást a Megrendelő nem tagadhatja meg, nem támaszthat olyan feltételt, melyet az ÁSZF, Szerződés nem tartalmazott, vagy annak lehetőségét a Felek kifejezetten kizárták.

21.6. A Vállalkozó a mindenkori jogszabályoknak megfelelően az elvégzett Szolgáltatás után számlát állít ki a Megrendelő számára.

21.7. A Vállalkozó – a felek eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a Megrendelővel kötött több egyedi megrendelést, illetve több Szerződés alapján fennálló Szolgáltatás nyújtási kötelezettségét (azok együttes esedékessé válása esetén) egy összegző számlán kiállítani.

21.8. Megrendelő a mindenkori Általános forgalmi adóról szóló törvényben rögzített általános forgalmi adó mértékét köteles megfizetni.

21.9. A számlán feltüntetett fizetési határidő a Felek eltérő megállapodásának hiányában 8 nap.

21.10. Vállalkozó jogosult a Felek eltérő megállapodása hiányában évi 15-%-os mértékű késedelmi kamat felszámítására, abban az esetben, ha a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőig a számla összegét nem fizette meg.

21.11. Késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha utóbb a Megrendelő a késedelmét kimenti.

XXII. Megrendelő tartozása

22.1. Amennyiben a Megrendelő a számla összegét a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, akkor a Vállalkozó a késedelemmel kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazó fizetési felszólítását kiküldi a Megrendelő részére.

22.2. A Vállalkozó a Megrendelő részéről fennálló díjtartozás esetén a Megrendelőnek postai úton, vagy elektronikusan elküldött email útján továbbítja a fizetési felszólítását.

22.3. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Vállalkozó jogosult a további esedékes Szolgáltatásának felfüggesztésére.

22.4. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Vállalkozó követelését törvényes útra tereli.

22.5. Ha a Megrendelő fizetési késedelembe esik, akkor a késedelmi kamaton túl a Vállalkozó érvényesítheti a követelés behajtásával kapcsolatos költségei megtérítését.

22.6. A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Szerződések következtében birtokába kerültek.

XXIII. Késedelmes teljesítés

23.1. A Vállalkozó köteles késedelem nélkül tájékoztatni Megrendelőt, amennyiben az adott Szerződésben vagy tervben foglalt teljesítési határidők bármelyike akadályba ütközik. Ennek során közölnie kell a késedelem okát, az annak megszüntetésére tett intézkedését, és a teljesítés módosított, várható időpontját.

23.2. Késedelmes teljesítésnek minősül a kizárólag a Vállalkozó hibájából bekövetkező, adott szerződésben illetve Felek által kölcsönösen elfogadott ütemtervben foglalt határidők be nem tartása.

23.3. Nem minősül késedelmes, ami nem a Vállalkozó hibájából következik be, így például a Szerződésben rögzített, de Megrendelő által nem biztosított feltételek, jogszabályi változásból eredő módosítási igény, Megrendelő halasztó hatályú igénye, vagy ha a Felek a határidő módosításban előzetesen megállapodnak.

23.4. Megrendelő késedelmes döntéséből vagy teljesítéséből, illetve utólagos igény-megfogalmazásából származó késedelme nem róható fel a Vállalkozónak.

XXIV. Szavatosság

24.1. Vállalkozó mentesül szavatossági kötelezettsége alól amennyiben annak alapját a Megrendelő által végzett tevékenység, vagy szükséges feltétel hiánya, vagy nem megfelelő minősége okozta.

24.2. A Vállalkozó kizárja a hibás működésből adódó felelősségét amennyiben megbízottján, Közreműködőjén kívül másik fél vesz részt az adott Szolgáltatási eredmények módosításában, javításában.

24.3. A Vállalkozó a Szolgáltatás tárgya tekintetében Polgári Törvénykönyven foglalt kellék szavatosságot vállal. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a

24.4. Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Szolgáltatás tárgyának a kijavítással érintett részérén a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

24.5. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szoftver annak beüzemelése időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a Megrendelő a hibát a Szerződéskötés időpontjában előre látta, vagy a hibát a Szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

24.6. Szavatossági igények érvényesítésének esetén a problémák besorolása a Felek kölcsönös egyetértésében történik.

-           A Vállalkozó a jelentéktelen hiba esetén 3 munkanapon belül meghatározza a javítás megkezdésének a dátumát.

-           A Vállalkozó jelentős hiba esetén 3 munkanapon belül elvégzi a 24.7. pontban meghatározott cselekvési programot.

-           Súlyos hiba esetén, munkanapon/munkaidőben (munkanapokon 09:00-17:00) 4 órán belül elvégzi a 24.7. pontban meghatározott cselekvési programot.

24.7. A cselekvési program tartalma:

24.7.1. Bevizsgálás:

Bevizsgálás megkezdésének időpontja a Megrendelő hibabejelentésének, vagy a Felek közös hibaészlelésének igazolható időpontjától számított 3 munkanapon belül kell megkezdődnie.

A Bevizsgálás tervezett befejezési időpontját a Vállalkozó rögzíti (a Bevizsgálás eredményének függvényében az eredetileg tervezett befejezési időpontig lehetősége nyílik a tervezett határidő módosítására)

24.7.2. Megoldási Javaslat:

A Bevizsgálási folyamat végére Megoldási javaslatot készít, melyben rögzíti a szükséges lépéseket és az egyes lépésekre vonatkozó határidőket.

24.8. A tevékenységek kijavítási költsége a Vállalkozót terhelik.

24.9. Vállalkozó kötelezettsége nem terjed ki azon hibák kijavítására, amit a Megrendelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett harmadik személyek jogszerűtlen, tiltott, illetve a felhasználási útmutatással ellentétes, vagy azon túlmutató, szakszerűtlen beavatkozása okoz, nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, illetve amelyek a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan külső körülmény miatt következnek be.

24.10. Vállalkozó mentesül szavatossági kötelezettsége alól amennyiben annak alapját a Megrendelő által végzett tevékenység, vagy szükséges feltétel hiánya, vagy nem megfelelősége okozta.

24.11. A szavatosság nem vonatkozik az informatikai rendszerbe – nem a Vállalkozó által – előzetesen vagy a későbbiekben betöltött adatok által okozott hibás működésére, illetve az ebből származó pontatlanságokra, azok következményeire.

XXV. Szellemi tulajdon

25.1. Szellemi alkotáshoz fűződő és vagyoni jogok a Vállalkozót illetik meg a szerzői jogi védelem időtartamára. A Megrendelő olyan terjedelemben és abban körben szerez felhasználási jogot, amelyekre a Felek a Szerződésben megállapodtak.

25.2. Megrendelő a Szolgáltatás nyújtása során a Vállalkozó által létrehozott Szellemi alkotáson tulajdonjogot, személyhez fűződő és vagyoni jogot a Felek eltérő rendelkezése hiányában nem szerez.

25.3. A Vállalkozó szavatolja, hogy a létrehozott Szellemi alkotáson a rendelkezési jog illeti meg, az arra történő felhasználást jogosult a Megrendelőnek engedélyezni.

25.4. Szellemi Alkotáson történő felhasználást a Felek írásbeli megállapodásban,illetve Szerződésben külön díj és feltételek szerint engedélyezik a Megrendelő részére.

XXVI. Kártérítés

26.1. Vállalkozó által felróható Szerződésszegéssel Megrendelőnek okozott kárt köteles a Megrendelő részére megtéríteni.

26.2. Gondatlanságból eredő Vállalkozói szerződésszegés esetén a Vállalkozó felelőssége nem haladhatja meg a nyújtott Szolgáltatás nettó díjának 2 havi összegét.

26.3. Vállalkozó mentesül a kártérítési felelősség alól, ha a bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Vállalkozónak nem kell megtérítenie a kárt, mely a Megrendelő felróható magatartásából származott. Vállalkozónak nem kell megtéríteni a kárnak azon részét sem, mely a Megrendelő kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából származott.

26.4. Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben a Vállalkozónak (vagy Közreműködőjének) okozott károkért felelősséggel tartozik.

26.5. Vállalkozó és a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a szándékosan okozott károkért és a mások életében, testi épségében, egészségében okozott károsodásért.

XXVII. munkaerő elcsábítás tilalma, kötbér

27.1. A Megrendelő a Szerződés, megrendelés, Keretszerződés, Projektszerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 12 hónapig nem jogosult a Vállalkozó Közreműködőjének munkaszerződésre, egyéb szerződésre irányuló ajánlatot tenni. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő 12 hónap időtartamnak megfelelő szerződésszegés időpontjában hatályos (bruttó) minimálbérnek megfelelő összeget köteles a kötbér jogcímen a Vállalkozónak megfizetni.

XXVIII. küldemények kézbesítése, kézbesítési fikció

28.1. Postai küldemények esetében kézbesítettnek tekintendő a feladás napját követő 5. napon az a tértivevényes postai küldemény, amely „nem kereste”, „ismeretlen cím”, „elköltözött” vagy egyéb, a kézbesíthetetlenségre utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. A kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő a tértivevényes postai küldemény akkor is, ha a címzett annak átvételét megtagadja. Elektronikus levél akkor kézbesített, ha annak elolvasásáról visszaigazolás érkezik a feladóhoz, vagy ha a címzett visszaigazolta a kézbesítést. Vita esetén a feladónak kell a postára adást illetve az elküldést igazolnia.

XXIX. Hibajelentés és kezelési folyamat

29.1. Hiba bejelentés olyan Megrendelő által tett bejelentés, mely a Szolgáltatás, illetve az annak alapjául szolgáló rendszer használhatóságával, működésével kapcsolatos akadályt tartalmazza.

29.2. A Vállalkozóhoz történő a hibabejelentés akkor tekinthető beérkezettnek, amikor a Vállalkozó annak beérkezését visszaigazolja.

29.3. Vállalkozó a Szolgáltatásnyújtás során általa felismert és észlelt hibát, annak bejelentése nélkül is Üzemeltetési feladata körében elhárítja.

29.4. A Megrendelő által be nem jelentett hiba Vállalkozó által történő kijavításának elmaradása a Vállalkozó részéről nem minősül Szerződésszegésnek.

XXX. Megrendelő jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén

30.1. Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése esetén köteles kötbér fizetésére az alábbiak szerint:

- Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben vállalt határidőig (kizárólag a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból) nem kezdi a Szolgáltatás teljesítését;

            - Szolgáltatásra nyitva álló határidőig kizárólag a Vállalkozónak felróható okból nem teljesít;

- Ha a hibabejelentés visszaigazolására ellenére a hibaelhárításra nyitva álló Felek által külön meghatározott határidőig a hibát nem hárítja el;

- Szerződésben meghatározott egyedi szolgáltatásminőség megsértése esetén.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, amennyiben:

- a Szolgáltatás hibás működését a Megrendelő vagy a Megrendelő alkalmazottja, közreműködője, illetve külső személy által üzemeltetett berendezés hibája okozza;

            - Hiba elhárítását a Megrendelő akadályozza vagy korlátozza;

            - Hibát bizonyíthatóan a Megrendelő szándékos vagy gondatlan magatartása okozza;

            - Hibát a Szolgáltatás tárgyának nem megfelelő használata okozza/okozta;

- A Vállalkozó késedelme, teljesítésének elmaradása  a Megrendelő magatartására visszavezethető okból történik;

            - Hiba elhárításában elvárható módon a Megrendelő nem működik közre.

30.2. Kötbér összege:

 • A kötbér számításának alapja a (késedelemmel, hibás teljesítéssel érintett Projektszerződésben, megrendelésben, Szerződésben meghatározott) havi nettó vállalkozói díj (továbbiakban Alapdíj).
 • Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó az Alapdíj értékére vetített napi 1%, de havi szinten maximum összesen 20 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
 • Vállalkozó az Alapdíj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles esetenként, ha teljesít elmulasztja.
 • Vállalkozó az Alapdíj 20 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles esetenként, ha nem Szerződésszerűen teljesít.

30.3. Vállalkozó a magatartásából eredően a Megrendelőnek okozott károk megtérítésére köteles a Ptk. szerint a kötbéren felüli mértékben. Vállalkozó a Megrendelőnek okozott károk megtérítésére akkor is köteles, ha a Megrendelő kötbérigénnyel nem lép fel.

XXXI. Felhasználás

31.1. Megrendelő felelős a szoftverelemek legális felhasználásához kapcsolódó szerződéses, illetve a szerzői jogokra vonatkozó törvényi feltételek betartásáért.

XXXII. Jogvita

32.1. Felek az ÁSZF-ből, Szerződésből eredő vitáikat megkísérlik elsősorban tárgyalásos úton rendezni. A Szerződésben, ÁSZF-ben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai irányadóak.

32.2. Amennyiben az ÁSZF, a Szerződés bármelyik rendelkezése bármely okból kifolyólag bíróság vagy más hatáskörrel rendelkező hatóság döntésénél fogva érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, úgy ettől függetlenül az ÁSZF, illetve a Szerződés valamennyi egyéb rendelkezése továbbra is változatlan tartalommal érvényes marad.

32.3. Amennyiben az érvénytelennek, jogszerűtlennek, illetve végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezés kiesése, annak alapvető fontosságánál fogva, akadályozza a Szerződés céljának elérését, úgy a Felek haladéktalanul kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat kezdeni a kialakult helyzet megoldása és a hiányosság orvoslása céljából.

32.4. A Szerződésből származó bármely olyan vita esetében, amely nem rendezhető véglegesen a Felek közvetlen kapcsolattartói által, a Felek képviselői kötelesek az ilyen tartalmú írásbeli értesítés megtörténtétől számított huszonegy (21) napon belül megtartott személyes találkozón vagy email vagy telefonon történő kapcsolattartás útján jóhiszemű kísérletet tenni a vita, bíróságon kívüli rendezésére.

32.5. Amennyiben a fenti 21 napon belül megtartott egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és általános illetékességgel rendelkező bíróság előtt járnak el.

XXXIII. Vegyes rendelkezések

33.1. Vis Maior

A Vállalkozó mentesül az őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, késedelem vis major eredménye. Vis maiornak minősül az olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet bármely Fél saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem háríthatott el, és amely nem vezethető vissza saját hibájára vagy gondatlanságára. Az ilyen események az alábbiak: háborúk vagy forradalmak, tűzvészek, árvizek, járványok és természeti, vagy elemi csapások. 

33.2. Amennyiben vis maior helyzet áll elő, a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást a vis maior helyzetről és annak okáról.

33.3. Vis maior esetén a határidők a Felek kölcsönös megegyezésével és Szerződésmódosítással megváltoztathatók.

33.4. A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.